راهنمای عضویت

 قابل توجه اعضاء :

 

-مدت اعتبار كارت عضويت يكسال از تاريخ صدور است.

-مبلغ حق عضویت 100.000 ریال می باشد.

-صدور و تمدید كارت پس از طی مراحل مربوطه انجام و تحویل داده می شود.

-پیش از تحویل كارت، امانت كتاب مقدور نمی باشد. چون صدور كارت ها برای یك بار صورت می پذیرد، ‌

-در حفظ و نگهداری آن دقت گردد و در صورت تخریب، هزینه صدور مجدد گرفته خواهد شد.

-چنانچه كارتهای عضویت به هر علت مفقود شود برای صدور المثنی بار اول به ازای هر كارت به مبلغ 10000 ریال و

بار دوم 20000 ریال دریافت خواهد شد. مبلغ و مجوز صدور المثنی جلسه سوم توسط سرپرست كتابخانه صادر می شود.

-استفاده از كارتهای امانت فقط برای عضو میسر است و تحویل كارت به دیگری سبب لغو عضویت می شود.

-دادن كتب امانت گرفته شده به غیر، خلاف موازین امانت داری است و ممنوع می باشد.

-تأخیر در تحویل كتب امانی اثر منفی در پرونده عضو دارد و امكان تمدید عضویت این قبیل اعضاء با مشكل مواجه خواهند بود.

-در قبال پرداخت هر گونه وجهی اعم از حق عضویت جدید، صدور المثنی و تمدید عضویت رسید موقت داده می شود.

تحویل كارت منوط به استرداد این رسید می باشد.

-در صورت انصراف از عضویت تا یك هفته پس از ثبت نام وجه پرداختی با كسر 10 ٪ قابل برگشت است و

پس از یك هفته وجهی اعاده نمی گردد.

-تعداد كتاب قابل امانت در كتابخانه­، 2 جلد می باشد